Ďalekohľad 27

Ďalekohľad č.27Milí čitatelia, pedagógovia a priaznivci environmentálnej výchovy a vzdelávania,

vitajte pri ďalšom čísle nášho časopisu Ďalekohľad . Toto číslo trochu vyčnieva z radu jeho predchodcov . napríklad tým, že nenapĺňa všetky tradičné rubriky .

Snaží sa totiž nájsť čo najviac presahov dvoch prierezových tém – environmentálnej výchovy a mediálnej výchovy, navyše ešte obohatených o aktuálne diskutovanú globálnu dimenziu, čiže s presahom do globálnej výchovy . Preto je veľká časť obsahu venovaná metodike a inšpiráciám pre environmentálne a globálne ladenú mediálnu výchovu (vrátane monotématickej prílohy všitej v strede časopisu, ktorá voľne nadväzuje na prílohu časopisu Ďalekohľad č . 25) .

Snaha nachádzať tieto presahy je zároveň snahou upozorniť na nezmyselnosť „škatuľkovania“, čo ešte je a čo už nie je environmentálna výchovy, kde sa začína a kde sa končí globálna výchova, či má byť globálna výchova podmnožinou výchovy environmentálnej alebo naopak . . .

Som presvedčený, že v školskej praxi nie sú tieto otázky podstatné . každodenná realita súčasného sveta je dôkazom, ako všetko so všetkým súvisí . Podstatou, cieľom všetkých týchto výchov je rozumný, rozhľadený, zorientovaný, adaptabilný, tolerantný aj kritický, vnímavý, citlivý a v neposlednom rade vedome skromný mladý človek . k tomuto cieľu vedie iba cesta spolupráce celého pedagogického zboru a najširšej školskej komunity, využívania potenciálu presahov jednotlivých tém . Druhou prioritou pri tvorbe tohto čísla bolo vytvoriť priestor pre články študentov, zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie . Sami uznáte, že ich príspevky sú obohatením tradičného autorského kolektívu, pravým „občerstvením“ :-) Zo svojej pozície zodpovedného redaktora časopisu Ďalekohľad pevne verím, že toto rozšírenie autorského kolektívu je trvalé! Dovoľujem si pri tejto príležitosti upozorniť na uverejnenú výzvu k zapojeniu sa do ďalšieho ročníku programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý je liahňou perspektívnych autorov, redaktorov, novinárov a ktorý je zároveň ideálnou praxou pre Prierezovú tému Mediálna výchova . napriek tomuto trochu netradičnému formátu časopisu veríme, že si nájde svojich čitateľov – inšpiratívneho a zaujímavého čítania je v ňom (ako vždy) :-) dosť a dosť .

Pekné leto a veľa novonadobudnutých síl, inšpirácií a motivácie do nového školského roku praje Richard Medal zodpovedný redaktor časopisu ĎalEKOhľad


Komentáre