Desať škôl pomohlo ochrane klímy vďaka HSBC Klimatickej iniciatíve 2012

Školská vtáčia oáza, eko-hliadky, motýlia záhrada, náučný lesný chodníček – to je iba časť aktivít projektov, ktoré v týchto dňoch úspešne zavŕšilo 10 škôl zapojených do medzinárodného programu Eco-Schools.

Aktivity škôl boli podporené vo výške 4000 EUR sieťou environmentálne výchovných organizácií Špirála v rámci grantového kola HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva. Cieľom tretieho ročníka tejto iniciatívy bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu klímy so zapojením školskej a širšej komunity.

Medzi podporenými projektmi boli vybrané aktivity škôl z celého Slovenska – medzi nimi dve materské, dve stredné a šesť základných škôl.

Materská škola Brilliant Stars v Bratislave vybudovala vo svojom areály originálnu motýliu záhradu, aby prilákala motýle, včely a iný užitočný hmyz. Riaditeľka materskej školy pani Venus Jahanpour k tomu uvádza: „Naša materská škola sa zameriava na učenie sa o biologickej rozmanitosti a zvýšenie rozmanitosti rastlín v škôlke, a tiež ako rastliny ovplyvňujú celkovú klímu a prostredie. Odvtedy ako sme zasadili kríky a rastliny okolo plotu školy a zavesili vtáčie kŕmidlá, oveľa viac vtákov navštevuje našu záhradu. Teraz by sme chceli zamerať na prilákanie motýľov a iného hmyzu, ako sú včely.“

Základná škola na ulici P. Križku v Kremnici sa zamerala na oblasť spotrebiteľskej výchovy. Témou ich projektu bolo hľadanie dobrých riešení a opatrení v záujme udržateľnej spotreby. Pani riaditeľka Ing. Mgr. Mária Slašťanová napísala:„Projekt bol jednoznačne prínosom. Deti sa naučili nazerať na nákupy z novej stránky, oboznámili sa s pojmom domáci produkt, zodpovedný nákup, potravinové míle, spoznávali skrytých žrútov energie téma projektu sa šírili aj do rodín aj na verejnosť.“

Základná škola Žarnovica zrealizovala projekt „Prírodná záhrada – zelená oáza, oáza oddychu“, kde okrem iných aktivít zrealizovala aj dvojdňový permakultúrny tréning spojený s vybudovaním jazierka a bylinnej špirály. Na tréningu sa zúčastnilo aj päť zástupcov verejnosti. Pani učiteľka Monika Melišová o tom povedala: „Už teraz sa tešíme na chutné čaje, ktoré si z vysadených byliniek uvaríme. Teší nás, že niektorí účastníci tréningu si prírodné záhrady plánujú vysadiť.“

Základná škola s materskou školou v Prenčove si z grantu vybudovala vo svojej prírodnej záhrade jazierko, ktoré bude slúžiť na pozorovanie a skúmanie rastlín a živočíchov a žiaci sa budú zúčastňovať na jej udržiavaní a pravidelnom čistení. Pani učiteľka Milena Havranová hovorí: „Vybudovaním školského jazierka sa výrazne zmenil ráz školskej záhrady, vzniklo miesto na relax nielen pre žiakov a deti ZŠ a MŠ, ale tiež verejnosť obce. Žiaci si pri jeho tvorbe rozvíjali pracovné zručnosti, sociálne cítenie, vytvárali si pozitívny vzťah k prírode a rozšírili si vedomosti z oblasti prírodovedy o vodných živočíchoch a rastlinách.“

“Smeradi, že malé granty HSBC Eco-Schools Klimatickej iniciatívy opäť podporili zmysluplné aktivity, ktoré pomohli školám aj ochrane klímy. Veľmi nás teší, že projekty dokázali podporiť a posilniť vzájomnú spoluprácu žiakov, pedagógov, rodičov a širšej verejnosti“, hovorí o projektoch manažérka grantového programu Mgr. Petra Ďurišová.

Práve aktívne zapojenie žiakov, pedagógov a verejnosti do plánovania a realizácie lokálnych aktivít, je podľa nej kľúčové na ceste k zdravšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Školy, ktoré by chceli v budúcnosti získať metodickú alebo finančnú podporu pre svoje aktivity sa môžu prihlásiť do 8. ročníka medzinárodného programu Eco-Schools do 14. septembra na durisova@zivica.sk.

Prehľad realizovaných projektov:

  • „Školská vtáčia oáza – náučná oddychová zóna“, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
  • „Eko-hliadky na správnom mieste“, ZŠ s MŠ Udiča
  • „Motýlia záhrada“, Brilliant Stars International Kindergarten, Bratislava
  • „Učíme sa trošičku na lesnom chodníčku“, ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín
  • „Trieda v prírode“, OUI Haličská cesta, Lučenec
  • „Autom alebo bez“, ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce
  • „Nie je nákup ako nákup!“, ZŠ P. Križku, Kremnica
  • „Prírodná záhrada – zelená oáza, oáza oddychu“, ZŠ Žarnovica
  • „Návrat vody do krajiny“, ZŠ s MŠ Prenčov
  • „Zelená pavučina vzťahov“, MŠ Radava

HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva

… je spoločný projekt siete Eco-Schools, ktorý s podporou HSBC Bank prebieha v 18-tich krajinách. Jeho cieľom je posilniť globálne prepojenie žiakov, učiteľov z rôznych končín sveta v snahe chrániť klímu a životné prostredie.

Dôležitou súčasťou projektu je napĺňanie databázy najrôznejších námetov školských aktivít, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, príp. podporujú adaptáciu na zmenené klimatické podmienky na danom území. Projekt priamo angažuje zamestnancov banky HSBC ako dobrovoľníkov pre Zelené školy v blízkosti ich pracoviska.

Viac informácií o HSBC Eco-Schools Klimatickej iniciatíve nájdete na www.eco-schools-hsbc.org.


Komentáre