GLOBE na Slovensku!

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je dlhodobý medzinárodný vzdelávací program, do ktorého je zapojených takmer 40 000 škôl z 122 krajín sveta. Vďaka podpísanej Dohode o spolupráci medzi Slovenskou republikou (Ministerstvom životného prostredia) a Národným úradom pre letectvo a vesmír USA (ďalej len „NASA“) sa tento program umožňujúci žiakom osobne sa podieľať na skúmaní a vyhodnocovaní stavu životného prostredia v ich bezprostrednom okolí môže realizovať už aj na slovenských školách. Národným koordinátorom GLOBE bude Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií (ďalej len „Špirála“).

GLOBElogo_color-arc_lgGLOBE využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vyučovania. To žiakom umožňuje trénovať svoje výskumné zručnosti v rôznorodých oblastiach, napríklad v meteorológii, hydrológii, vegetačnej pokrývke, fenológii, pedológii či kolobehu uhlíka. Vďaka nim plánujú a realizujú svoje terénne bádateľské projekty a na ich výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy.

O svojich aktivitách, meraniach a výsledkoch žiaci informujú verejnosť a svoje výstupy zdieľajú v medzinárodnej databáze www.globe.gov, kde sú k dispozícii aj pre ostatné krajiny zapojené do projektu GLOBE. Prestížne vedecké organizácie, ako NASA a Národný úrad pre oceán a atmosféru (ďalej len “NOAA”) vyvinuli počítačové programy a online platformu pre zber dát. Metodické a výukové materiály programu GLOBE pripravujú tímy pedagógov a vedcov z celého sveta. Program GLOBE umožňuje žiakom zúčastniť sa rôznych online konferencií, kde môžu svoje projekty konzultovať s rovesníkmi z celého sveta ako aj s distingvovanými vedcami z NASA a NOAA.

Ako píšu Gánovská a Mlynská (2018), program GLOBE má všetky požadované vlastnosti neformálnej výchovy, vzdelávania a osvety – vytvára základ prírodovednej a environmentálnej gramotnosti, umožňuje získať vedomosti a zručnosti pre úspešné riešenie problémov, rozvíja spoluprácu a využíva informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.

Richard Medal, predseda Špirály, k zahájeniu programu GLOBE na Slovensku povedal nasledovné:

“Konečne. Po dvadsiatich rokoch snáh rôznych ekopedagógov a environmentálnych organizácií sa podarilo, vďaka ústretovosti súčasného vedenia MŽP SR, oficiálne priniesť na Slovensko program GLOBE, model bádateľstva – jednu z najefektívnejších metód environmentálnej výchovy a vzdelávania.”

O možnostiach zapojenia budete informovaní na stránkach Špirály (www.spirala.sk) a na stránkach Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, ktorý bude program na Slovensku realizovať (www.daphne.sk).

 

Zdroje:
Gánovská, M., Mlynská, A. 2018. “Využitie programu GLOBE vo vyučovaní, environmentálnej výchove a vzdelávaní.” Zborník príspevkov z národnej konferencie Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta v Slovenskej republike. Dostupné na: http://www.kee.fpv.ukf.sk/NarodnaKonferenciaEVVO/EVVO_2018_zbornik.pdf


Komentáre