História FEE

Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental Education, FEE) je nevládna a nezisková organizácia, ktorej cieľom je podpora udržateľného rozvoja prostredníctvom environmentálneho vzdelávania (formálne školské vzdelávanie, tréning personálu, zvyšovanie všeobecného povedomia).
Nadácia FEE je medzinárodná organizácia zastrešujúca vždy jednu národnú členskú organizáciu, ktorá  reprezentuje FEE a implementuje FEE programy na národnej úrovni. FEE má členské organizácie v 57 krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Oceánie.

Nadácia FEE pôsobí predovšetkým realizáciou piatich environmentálnych vzdelávacích programov: Blue Flag, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning about Forests and Green Key.  FEE nedávno zriadila kompenzačný Fond CO2 a pripravuje sa internetová darčeková predajňa FEE na podporu environmentálnych projektov.

Tu nájdete viac informácií o vízii FEE (v angličtine):
Environmental Education as an Integral Part of Sustainable Development: The Vision of the Foundation for Environmental Education.

Blue Flag – Modrá vlajka
Je medzinárodná eko-značka pre pláže a prímorské turistické oblasti, so špecifickými kritériami v oblastiach: kvalita vody, environmentálne vzdelávanie a informovanie, environmentálny manažment prevádzky, bezpečnosť a služby.

Eco-Schools – Zelená škola
Zelené školy šetria energiu a vodu, minimalizujú množstvo odpadov.  V triedach, doma, vonku. Žiaci tvoria tím, ktorý realizuje program Zelená škola.  Za dobré výsledky dostávajú školy Zelenú vlajku FEE. Osvetou a zapájaním verejnosti do vzdelávacích aktivít prispieva Zelená škola k udržateľnému rozvoju svojej komunity.

Young Reporters – Mladí reportéri
Program Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment,YRE) je medzinárodná sieť stredných škôl, učiteľov a žiakov, reprezentujúcich 17 krajín. Každá zapojená skupina mladých reportérov si definuje vlastný prieskumný projekt o lokálnom environmentálnom probléme, s cieľom komunikovať o probléme s verejnosťou.

Learning about Forests – Spoznávanie lesa
Program Spoznávanie lesa podporuje školské triedy a učiteľov realizovať vzdelávacie aktivity v lese. Cieľom je povzbudiť učiteľov a žiakov, aby išli do lesa, učili sa od neho a priamo v ňom a ďalej zdieľali svoje skúsenosti so školami v iných krajinách. Zdôraznený je komplexný pohľad na les, s jeho kultúrnou, ekologickou, sociálnou a ekonomickou funkciou. Do programu je v súčasnosti zapojených 15 krajín v Európe.

Green Key – Zelený kľúč
Certifikačný program Zelený kľúč udeľuje eko-značku turistickým zariadeniam (hotely, konferenčné, prázdninové či športové centrá, kempingy a ubytovne) na obdobie jedného roka. Sleduje 4 ciele:
•    environmentálne vzdelávanie vlastníkov zariadenia, personálu i klientov
•    ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia dopadov zariadenia
•    ekonomický manažment – zníženie spotreby a nákladov
•    marketingová stratégia na propagáciu eko-značky Green Key a oceneného zariadenia

FEE CO2 Compensation Fund  -  FEE kompenzačný Fond  CO2
Klimatické zmeny sú ovplyvňované všetkými druhmi dopravy (lety, autá, lode, vlady atď.). V záujme ochrany klímy je, samozrejme, najlepšie cestovať menej alebo spôsob dopravy strarostlivo vyberať. To však v dnešnom globalizovanom svete nie je jednoduché.

Vzhľadom na to, že Nadácia FEE je organizácia pracujúca pre podporu udržateľného rozvoja, v júni 2007 došlo k rozhodnutiu zaviesť kompenzáciu CO2 emisií zo všetkých FEE zahraničných ciest – a zriadeniu  Kompenzačného Fondu  CO2 na podporu  environmentálnych vzdelávacích programov.  Školy zapojené do environmentálnych vzdelávacích programov FEE (LEAF, Eco-Schools a YRE) sa môžu prostredníctvom svojich národných koordinátorov uchádzať o príspevok z Fondu  CO2  na sadenie stromčekov. Sadenie stromčekov musí byť spojené s environmentálnymi vzdelávacími aktivitami. Fond je administrovaný medzinárodnou koordináciou programu LEAF (Spoznávanie lesa).

FEE Donation shop – Darčeková predajňa FEE
Darčeky, ktoré podporia udržateľný rozvoj cez environmentálne vzdelávanie.
Kúpou darčekového certifikátu ukážete Vašu podporu životnému prostrediu a podporíte niektorý z projektov environmentálneho vzdelávania FEE.  Darčekový certifikát môžete podarovať komukoľvek, komu chcete preukázať Váš záväzok voči životnému prostrediu. V súčasnosti sa pripravuje slovenská verzia stránky, pilotné projekty slovenských škôl a rieši sa spôsob platieb prispievateľov. Partneri pre propagáciu Darčekovej predajne FEE sú vítaní.

História FEE

Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v Európe (Foundation for Environmental Education in Europe, FEEE) bola založená v roku 1981. Hlavnou činnosťou FEEE v prvých rokoch existencie boli interné stretnutia, externé semináre a konferencie ako aj množstvo vydaných publikácií.

Pôvodná idea programu Blue Flag (v preklade Modrá vlajka) vznikla vo Francúzsku v roku 1985.  Myšlienka certifikačnej schémy a ocenenia bola predložená FEEE v roku 1987. Tento rok bol zároveň vyhlásený Európskou Úniou ako Európsky rok  životného prostredia a program Blue Flag bol odštartovaný v partnerstve s Európskou Komisiou na európskej úrovni (zapojilo sa 10 krajín).

V roku 1987 mala FEEE iba štyri národné členské organizácie (Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Dánsko). Po spustení programu Blue Flag v ďalších šiestich európskych krajinách začala FEEE od organizácií vyžadovať členstvo, aby mohli riadiť program FEEE. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov sa v FEEE udiali veľké inštitucionálne zmeny.

Ako druhý a tretí program FEEE boli v roku 1994 implementované programy Eco-Schools (Zelená škola) a Young Reporters for the Environment (Mladí reportéri pre životné prostredie).

Program Learning about Forests (v preklade Spoznávanie lesa) od roku 2000 rovnako ako program Green Key (v preklade Zelený kľúč), od roku 2003,  fungujúce už predtým, boli v spolupráci s externými poradnými komisiami implementované ako programy FEE(E).

V polovici 90-tych rokov narastal záujem o FEEE programy za hranicami Európy. Za podpory Programu pre životné prostredie OSN (The United Nation Environment Programme, UNEP) a Organizácie pre turizmus OSN (World Turism Organisation, UNWTO) vznikol manuál pobrežného manažmentu, s príkladmi praxe Blue Flag. Počas ďalšej spolupráce s UNEP-om  sa organizovali workshopy v karibskej oblasti, v Afrike a Ázii. Nárast záujmu v Karibiku a v Južnej Afrike bol prudký.

Nadácia FEEE sa vtedy ocitla pred medzinárodnou výzvou  a v roku 2000 podnikla jeden z najdôležitejších krokov, keď prijala rozhodnutie stať sa globálnou organizáciou s budúcou regionálnou reštrukturalizáciou.  V roku 2001 došlo ku zmene názvu FEEE – vypustením posledného „E“ ako Európa  – na súčasný názov Foundation for Environmental Education, skratka FEE. Od tohto roku získalo členstvo v FEE množstvo mimoeurópskych organizácií.

FEE a UNEP podpísali v roku 2003 Memorandum o porozumení, v ktoré formalizuje vzájomné dlhodobé vzťahy a poskytuje rámec pre spoluprácu v oblastiach spoločných záujmov týkajúcich sa vzdelávania, tréningu a osvety verejnosti pre globálny udržateľný rozvoj. Tento dokument zvlášť rozvíja spoluprácu medzi FEE a UNEP-om pri uvádzaní FEE programov do rozvojových krajín ako aj krajín, ktoré prechádzajú ekonomickou transformáciou.

V druhom Memorande o porozumení, ktoré bolo podpísané s  UNWTO v roku 2007, je vyjadrené uznanie najmä programom FEE zameraným na oblasť turistického ruchu (Blue Flag, Green Key).