Návrh Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR do roku 2030

koncepcia-enviromentalnej-vychovy-sr-2030Analýza stavu systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a návrh Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR do roku 2030.

Spracovateľ: Špirála Mierové námestie 29, Trenčín
Dátum predloženia: apríl 2015
Materiál vznikol v rámci projektu Špirály “Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR – kroky vpred”.

Obsah
1. Úvod
2. Terminológia
3. Východiská a súčasný stav EVVO
4. SWOT analýza
5. Identifikácia obecných cieľov a nástrojov
6. Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb
7. Opatrenia na zvýšenie účinnosti EVVO


Komentáre