Pozvánka na konferenciu: Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

pozvanka_konferencia_KK_EVVO_TKTrenčiansky samosprávny kraj, Špirála a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozývajú na odbornú konferenciu k prerokovaniu návrhu: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji ktorá sa uskutoční 4. apríla 2019 (štvrtok) od 9.30 do 15.00 v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Program konferencie

  1. Otvorenie konferencie
  2. Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK
  3. Panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TK
    (prestávka na obed)
  4. Predstavenie Akčného plánu KK EVVO TK do roku 2021
  5. Diskusia a návrh záverov konferencie
  6. Schválenie záverov konferencie
  7. Záver konferencie

Počas konferencie bude zabezpečené občerstvenie a obed pre účastníkov podujatia, náklady na dopravu hradí vysielajúca organizácia.

V prípade Vášho záujmu – prihláste sa prosím najneskôr do piatku 22. marca 2019, prostredníctvom elektronickej prihlášky. Akceptáciu Vašej prihlášky Vám s podrobnejším programom a prerokovávaným návrhom KK EVVO TK zašleme na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške.

Konferencia je podporená z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP Efektívna verejná správa, v rámci projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (názov prijímateľa: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)


Komentáre