Prehľad aktivít SEVO Špirála za mesiac November 2003

  • Stretnutie s SAŽP ohľadne spolupráce na celoslovenskom projekte “Zelené školy”
  • Požiadanie poslancov G. Krajčiho a D. Gabányovej o informácie ohľadne poslaneckého prieskumu a prijatia uznesenia vo Výbore pre vedu a vzdelanie vo veci EVaV
  • Požiadanie štátneho tajomníka MŠ SR o stretnutie vo veci zavedenia “Grantového programu na podporu EVaV ma školách v SR” do praxe
  • MŠ SR prijalo ponuku Špirály na spoluprácu pre vypracovanie grantového programu na podporu EVaV v SR
  • Účasť zástupcu Špirály na “focus group” zameraného na vypracovanie dokumentu “Národná správa o stave štátnej politiky voči deťom a mládeži v SR”
  • Uverejnenie článku o financovaní environmentáne-výchovných projektov v Učiteľských novinách
  • Realizácia projektu “Green Pack” v spolupráci s REC Slovensko a REC Maďarsko
  • Zber a štúdium materiálov ku Kódexu neziskového práva, stretnutie s tvorcami Kódexu
  • Príprava materiálu o budúcej podobe Veľtrhu environmentálnych výučbových programov
  • Príprava Valného zhromaždenia SEVO Špirála

Komentáre