Environmentálne-výchovné MVO ako rovnocenný partner štátu

Názov projektu: Environmentálne-výchovné MVO ako rovnocenný partner štátu
Trvanie projektu: 1. 10. 2002 – 30. 9. 2004
Finančná podpora: ETP-S a nadácia Ekopolis

Stručný popis projektu

Celkovým cieľom projektu je vytvoriť také podmienky a mechanizmy, ktoré zabezpečia rovnocenné postavenie výchovno-vzdelávacích MVO vo vzťahu k štátu. Ciele projektu sú:

  • zabezpečiť prístup MVO do formálneho vzdelávania, ktorý je v súčasnej dobe obmedzovaný a štát vymedzuje MVO priestor len v neformálnom /mimoškolskom/ vzdelávaní a výchove
  • vytvorenie dlhodobého a efektívneho systému finančnej podpory environmentálne-výchovných MVO
  • finančné, materiálne a legislatívne zrovnoprávnenie štátnych a neštátnych environmentálne-výchovných organizácií
  • informovanie odbornej i laickej verejnosti o činnosti MVO vo výchovno-vzdelávacej oblasti

 

Ciele projektu

 1. Vytvorenie stálej pracovnej skupiny výchovno-vzdelávacích MVO k presadzovaniu záujmov tretieho sektora v legislatívnej a koncepčnej oblasti.
 2. Zabezpečenie systematickej a efektívnej spolupráce s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom školstva SR a ich podriadenými orgánmi.
 3. Zapojenie MVO do prípravy, tvorby a pripomienkovaní relevantných dokumentov štátnej správy.
 4. Monitorovanie vynakladania štátnych financií na environmentálnu výchovu
 5. Zabezpečenie financovania mimovládnych environmentálne – výchovných organizácií z prostriedkov štátu.
 6. Prezentácia environmentálne-výchovných MVO a vytvorenie informačných zdrojov