Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých

loga-sa-eu-1Špirála, o.z. eRko - Dobrá novina a partnerské organizácie z Francúzska a Maďarska uskutočňujú v priebehu rokov 2009-2011 rozvojový projekt na podporu 7. miléniového rozvojového ciela: Zabezpečiť environmentálnu udržatelnosť.

V spolupráci s o.z. SOSNA prinášame verejnosti Festivaly zodpovedného cestovania.

Názov projektu: Udržateľný manažment prírodných zdrojov pre rozvoj všetkých
Trvanie projektu: 1.1.2009 – 31.12.2011
Finančná podpora: EuropAid, SlovakAid

Stručný popis projektu

Predkladateľ projektu, francúzska organizácia Centre de Recherde et d’Information pour le Développement (CRID) realizoval v rokoch 2006-2008 EU projekt “Právo a rozvoj pre všetkých”. Už v priebehu jeho realizácie začali prípravy na nadväzujúci projekt, na ktorom spolupracujú dve organizácie zo Slovenska: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a združenie environmentálne výchovných organizácií Špirála.

Projekt sa zameriava na spojenie rozvojovej problematiky s environmentálnou: bojuje proti chudobe a zároveň apeluje na ochranu životného prostredia. Z pohľadu medzinárodnej solidarity analyzuje vzťahy sever-juh a s tým súvisiace environmentálne krízy. Nespravodlivý systém riadenia a využívania prírodných zdrojov chudobu prehlbuje a spôsobuje disdevelopment vo všetkých aspektoch (sociálna, hospodárska sféra, demokracia, životné prostredie). Projekt zvyšuje kapacity rozvojových organizácií v environmentálnych záležitostiach a zároveň posilňuje prepojenie environmentálnych asociácii s hnutím medzinárodnej solidarity.

Ciele projektu

Všeobecné ciele:

  • zmierniť globálnu chudobu, nerovnosť, sociálnu nespravodlivosť a predchádzať environmentálnym krízam
  • podporiť plnenie Miléniového rozvojového cieľa 7 (Zabezpečiť environmentálnu udžateľnosť) a zodpovednosť Európskej Únie, štátov na severe a juhu ako aj medzinárodných inštitúcií za spravodlivý manažment prírodných zdrojov, s dôrazom na lesy, vodu, biopalivá, rybárstvo a druhovú rozmanitosť
  • zmeniť postoje a konanie obyvateľstva smerom k solidarite s ľuďmi žijúcimi v rozvojových krajinách, smerom k zodpovednosti za spravovanie prírodných zdrojov a zmierňovanie chudoby

Špecifický cieľ:

  • zvýšenie povedomia, rozvojové vzdelávanie a mobilizácia európskych občanov k zodpovednosti a férovému manažmentu prírodných zdrojov, podpora ich skutočného vplyvu na miestne, národné, európske i medzinárodné inštitúcie

Aktivity projektu

  1. Tréning dobrovoľníkov z množstva partnerských organizácií pre mobilizáciu obyvateľstva; študijné dni, letné školy, diskusné dni a pod.
  2. Informovanie a osveta širokej verejnosti, so špecifickými aktivitami pre školy
  3. Mobilizácia – informačná kampaň pre občanov EÚ za použitia rôznych prostriedkov – brožúry, informačné materiály, posielanie pohľadníc politikom, tlačové správy, internetové stránky, filmové festivaly
  4. Advokácia – národné i medzinárodné stretnutia a podujatia, komunikácia s dôležitými aktérmi z oblasti politiky a hospodárskej sféry (10 rokov Miléniových rozvojových cieľov v roku 2010, Maďarsko bude v roku 2010 predsedať EÚ) – podpora programov a opatrení, ktoré garantujú udržateľný a spravodlivý manažment prírodných zdrojov, advokačné misie partnerov z rozvojových krajín vo Francúzsku, Belgicku, Maďarsku a na Slovensku

Informačná kampaň za spravodlivý a udržateľný manažment prírodných zdrojov má názov ONE PLANET ONLY

Dosiahnuté výsledky

2009
Festival zodpovedného cestovania bol uskutočnený v dňoch 20.-21. 11. 2009 v kine Úsmev v Košiciach.

Festival sa organizoval spoločne s  regionálnym festivalom dokumentárnych filmov Jeden svet.  Počas festivalu odznelo 17 prednášok cestovateľov, fotografov, humanitárnych pracovníkov a odborníkov zo Slovenska a Čiech. Zároveň bolo premietnutých 18 dokumentárnych filmov Jeden svet.  Festivalu sa zúčastnilo viac než 350 návštevníkov.

Témou roka 2009 bola medzinárodná solidarita. Prednášky boli zamerané na najväčšie problémy krajín tretieho sveta (ničenie prírodných zdrojov, ohrozovanie domorodých kultúr, porušovanie ľudských práv a pod.) a ich súvislosti s masovým turizmom. Na druhej strane boli predstavené možnosti zodpovedného turizmu (eko turizmus, etno turistika, soft turizmus), vrátane spojenia cestovania s dobrovoľníckou prácou a inými formami pomoci miestnemu obyvateľstvu.

Podrobný program festivalu, profil prednášajúcich a prehľad prezentácií je uvedený na internetovej stránke www.festival-ine-cesty.net

Na festivale sa predávali aj výrobky fair trade, bio produkty, ako aj tradičné jedlá z  krajín tretieho sveta.