Reakcia na recenziu o stave environmentálnej výchovy

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIAReakcia na recenziu správy ŠŠI o stave environmentálnej výchovy v roku 2012/2013 Jana Činčeru, Ph.D.

***

Štátna školská inšpekcia touto cestou vyjadruje autorovi poďakovanie za zhodnotenie, resp. recenziu  správ týkajúcich sa stavu zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v materskej, základnej a strednej škole v školskom roku 2012/2013.

Ale vzhľadom na skutočnosti uvedené v recenzii si považujeme za potrebné reagovať na kritiku zle zvoleného výskumného plánu.

Štátna školská inšpekcia v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. V žiadnom prípade nerealizuje výskum.

Štátna školská inšpekcia vykonáva školskú inšpekciu na základe plánu inšpekčnej činnosti, ktorý schvaľuje hlavný školský inšpektor v súlade s § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii a predkladá ho ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu.

Pri zostavovaní Plánu inšpekčnej činnosti sa každoročne zohľadňujú:

  • inšpekčné zistenia a ich analýzy,
  • prešetrovanie sťažností,
  • návrhy úloh MŠVVaŠ SR,
  • strategické a koncepčné dokumenty, ktoré majú byť zohľadnené vo vzdelávaní a v dokumentoch škôl.

Výber škôl a školských zariadení sa plánuje s prihliadnutím na primerané zastúpenie škôl a školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení a to z hľadiska zriaďovateľa (štátne, cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia), sídla (mestské a vidiecke školy a školské zariadenia), vyučovacieho/výchovného jazyka (vyučovací/výchovný jazyk slovenský a vyučovací/výchovný jazyk národnostných menšín) a s ohľadom na personálne možnosti školských inšpekčných centier.

Súčasťou komplexnej inšpekcia bola v spomínanom školskom roku aj úloha zameraná na zisťovanie (zmapovanie) stavu zapracovania problematiky environmentálnej výchovy do školských vzdelávacích programov, jej uplatňovania vo výchove a vzdelávaní ako jednej z prierezových tém danej Štátnym vzdelávacím programom na jednotlivých stupňoch vzdelávania. S týmto cieľom boli realizované školské inšpekcie v materských, základných a stredných školách.

Štátna školská inšpekcia je otvorená a nebráni sa akejkoľvek spolupráci aj v oblasti environmentálnej výchovy. Opätovne si však dovoľujeme pripomenúť, že zo zákona nám neprináleží kompetencia realizovať výskumné úlohy.

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
úsek inšpekčnej činnosti
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava


Komentáre