Rozhovor s ministrom ŠVVaŠ p. Jurajom Draxlerom

ĎalEKOhľad: Aká bola EVVO kedysi – v čase, keď Vy ste absolvoval základnú či strednú školu, aká je dnes, aká by mala byť v budúcnosti (povedzme v horizonte roku 2030)?

minister-skolstva-draxlerMinister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Myslím si, že patríme ku krajinám, kde majú ľudia pomerne vysoké povedomie o tom, že treba chrániť prírodu. Keď sa pozriem do minulosti, tak environmentálna výchova prebiehala najmä na tejto úrovni, že sa tvoril medzi deťmi vzťah k horám, zdôrazňovalo sa, že je potrebné, aby sme vo všeobecnosti chránili lesy, hory. Oveľa menej sme sa samozrejme v minulosti venovali takým témam, ktoré sú teraz moderné, vychádzajú z toho, že sa mení spôsob života, takže témy ako je triedenie odpadu a vôbec témy, ktoré vychádzajú z pohľadu mestského človeka, problematiky mestského prostredia. Takže to je to, čo musíme aktualizovať a pripraviť do budúcna novú koncepciu environmentálnej výchovy, ktorá bude vychádzať z takýchto nových výziev.

Ale ešte raz hovorím všeobecne – mne sa zdá, že ako krajina tu máme vybudované veľmi silné povedomie, také všeobecné, že treba chrániť prírodu, treba mať dobrý vzťah k prírode a aj v porovnaní s mnohými inými krajinami, myslím si, že si vedieme celkom dobre.

ĎalEKOhľad: Môžete prosím konkretizovať, aké nové výzvy máte na mysli?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Aktuálne environmentálne, ekonomické a spoločenské výzvy spoločnosti apelujú na zodpovednosť nielen k životnému prostrediu, ale aj napr. ku kultúrnemu dedičstvu, k zdravému spôsobu života, k uvedomelej spotrebe, k uvedomeniu si dôležitosti zhodnocovania odpadov alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie a i., teda upriamujú pozornosť na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Napr. v tomto roku vo Výzve na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2015 boli oblasťou podpory projekty spracované pre jednu z troch tém tematických okruhov environmentálnej výchovy – Voda, Odpady alebo Naše mesto, obec – ktorú si realizátor vybral s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

ĎalEKOhľad: V poslednom čase však pozorujeme jav straty kontaktu s prírodou, deti minimálne čoraz menej chodia do prírody, ale aj celkovo von. Podľa Vášho názoru – je to skôr úloha rodiny či úloha školy zvrátiť tento “trend”?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Je to predovšetkým úloha rodiny. Ale samozrejme to neznamená, že štát by nemal podporovať, aby deti prichádzali do styku s prírodou a štát to koniec koncov podporovať chce. Vyplýva to aj z toho, že v roku 2016 ministerstvo podporí školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni ZŠ a lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni ZŠ. Aj takto chceme podporiť pohybové aktivity  a pobyt v prírode aj u žiakov stredných škôl.

Možno ešte k tomu, že deti strácajú kontakt s prírodou – to samozrejme je ešte vyhranenejšie v iných krajinách, takže – ja som žil nejaký čas v Británii a tam dokonca bola taká diskusia niekoľkokrát, či ešte treba, aby deti prichádzali na úrovni učebníc alebo detských slovníkov do styku s názvami vtákov alebo rastlín. A dokonca z niektorých slovníkov vypadávajú názvy vtákov a rastlín, pretože deťom to už nič nehovorí. Ja si myslím, že u nás treba, aby sme vytvárali pozitívny vzťah k prírode a samozrejme je to pekné, keď deti majú aj nejaké obrázky zvierat a rastlín v škole a ja to len podporujem.

Je to dobrá myšlienka, pán minister, ale školský výlet nemusí mať s prírodou nič spoločné :-). Poznáme prax školských výletov, ktoré často končia v nákupných centrách. Neuvažujete napr. o tom, že dotácia na školské výlety by bola viazaná na spoluprácu s organizáciami či eko-centrami, ktoré robia programy pre deti v prírode?

ĎalEKOhľad: Nemyslíme si, že školy organizujú školské výlety v spojitosti s nákupmi v nákupných strediskách. Podľa našich poznatkov sú školské výlety spojené s pobytmi v prírode alebo s návštevou kultúrnych či historických pamiatok.

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Čo sa týka pozitívneho vzťahu k prírode, ten sa buduje prevažne v rámci vzdelávacích oblastí Človek a príroda, ako aj Zdravie a pohyb. Žiaci už na prvom stupni, napríklad prostredníctvom predmetu  Vlastiveda, spoznávajú najskôr okolie školy, neskôr iné časti regiónov, a to nielen  zážitkovou formou, ale aj na výletoch. Takisto v rámci predmetu Telesná a športová výchova sú zaradené  cvičenia v prírode. Na 2. stupni absolvujú žiaci minimálne raz ročne 4 – 8 km pochod v prírode s cieľom nadobudnúť zručnosti v orientácii, prekonávaní prekážok, ochrany životného prostredia a podobne. Školy využívajú aj aktivity rôznych združení, ktoré ponúkajú vzdelávacie programy zamerané na ochranu životného prostredia – napr. Živica.

ĎalEKOhľad: Práve Napríkad v Británii je ale veľmi dlhá a veľmi silná tradícia terénnych ekopedagogických stredísk, kam deti chodia na niekoľkodňové výlety a intenzívne pobyty a myslím, že každé dieťa v rámci svojej povinnej školskej dochádzky má aspoň jeden takýto pobyt absolvovať. Tam aspoň týmto spôsobom štát eliminuje tento daný trend.

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Keď sa ešte bavíme o Británii – tým, že je to oveľa viac mestská spoločnosť ako naša spoločnosť na Slovensku, tak je tam oveľa väčšie množstvo detí, ktoré za život majú veľmi slabý kontakt s prírodou – takže pre nich, keď ich zoberiete do nejakého takéhoto ekocentra, kde majú možnosť dotnúť sa ovce alebo kozy, tak je to pre nich zážitok na celý rok. U nás predsa len tým, že sú ešte tie väzby menej popretŕhané na príbuzných na vidieku, tento problém nie je až taký vyhranený.

ĎalEKOhľad: Vráťme sa prosím v tejto veci ešte na Slovensko: Nedávno bol zverejnený príklad, keď rodičia museli podpísať poučenie, že ich dieťaťu pri ceste na okresné kolo postupovej súťaže do neďalekého okresného mesta hrozí pošmyknutie, prechladnutie, stretnutie s alergénmi, hmyzom, psami… Stáva sa škola naozaj tak od skutočného života odtrhnutá?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Nie je to len náš problém. Možno ste zachytili v tlači, že napríklad keď sa znovu vrátim k britským školám – tak v mnohých školách zakazujú deťom, aby chodili pod stromy alebo sa len zavesili na vetvu stromu. Je to tlak niekedy rodičov na to, aby bolo dieťa ako keby chránené od čohokoľvek, čo by mohlo predstavovať nejaké riziko pri pohybe vo vonkajšom prostredí. Ja znovu deklarujem, že pre nás je dôležité, aby deti mali jednoducho dotyk s prírodou a to budeme len ďalej podporovať.

ĎalEKOhľad: A čo lesné školy, známe predovšetkým zo severských krajín? I keď aj v Českej republike ich už zopár funguje. Z pohľadu rodičov je to výborná alternatíva pre otuženie tela i ducha v rannom veku :-) Vy osobne by ste existenciu lesných škôl na Slovensku privítali?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Vieme, že takéto typy zariadení existujú, avšak štatisticky ich nesledujeme ako osobitný či alternatívny typ vzdelávania v sieti škôl a školských zariadení. Ide skôr o ich spoluprácu s občianskymi združeniami leso-ochranárskymi, resp. environmentálnymi.
Zastávame názor, že ekovýchove v materských školách je venovaný dostatočný priestor. A takisto pobyt v prírode či vychádzky do okolia sú každodennou súčasťou pobytu dieťaťa v škôlke.

ĎalEKOhľad: Ako vnímate dôležitosť environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách dnes a v budúcnosti? Aký je trend? – myslíte si, že v budúcnosti bude environmentálna výchova rovnako dôležitá ako dnes alebo dôležitejšia, alebo menej dôležitá?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Je to dôležitá téma. Ja som rád, že sa tejto téme naozaj venujeme už na úrovni materských škôl – máme zaradenú prierezovú tému Environmentálna výchova. Môžem povedať, že v tejto chvíli je štátna politika nastavená na to, aby sme deťom už od toho najútlejšieho veku vštepovali určité zásady vzťahu k prírode a také základy nejakého environmentálneho správania. Ale zdôrazňujem opäť, že musíme to modernizovať a práve preto vítam akúkoľvek diskusiu o tom, ako má vyzerať nová koncepcia environmentálnej výchovy na budúce roky.

ĎalEKOhľad: Aké aktuálne alebo očakávané spoločenské témy by mala environmentálna výchova reflektovať? Čo ešte dnes nie je zaradené do systému environmentálnej výchovy, do prerezovej témy ENV, ale čo by tam nemalo chýbať?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Samozrejme stále nemáme až tak detailne spracovanú tématiku triedenia odpadov, čo sú veci až na praktickej úrovni z denného života, ktoré treba o niečo viac zdôrazňovať a potom sú to samozrejme veľké, globálne výzvy ako globálna klimatická zmena a podobne, o ktorých pravdepodobne treba viac hovoriť a prinášať deťom, študentom fakty z vedeckého prostredia tak, aby mali možnosť sa s nimi detailne oboznámiť.

ĎalEKOhľad: Ku klimatickej zmene ešte poprosím o Váš pohľad na prebiehajúcu diskusiu medzi ekopedagogickou verejnosťou – či je dôležitejšie v environmentálnej výchove zamerať sa na snahu o znižovanie vplyvu človeka na klimatické zmeny alebo sa skôr zamerať na adaptabilitu novej generácie na meniace sa podmienky prírodné aj spoločenské?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Myslím si, že to nie je niečo, čo môžeme riešiť v rámci environmentálnej výchovy na úrovni materských, základných alebo stredných škôl, to už je oveľa širšia otázka. Podstatné je, aby deti v takomto útlom veku získavali vôbec vzťah k prírode a áno – aby zároveň mali možnosť dotyku s tou vedeckou diskusiou, učili sa aj vedeckému mysleniu, vedeckému postoju k takýmto dôležitým témam.

ĎalEKOhľad: Je to ten najdôležitejší postoj, ktorý vy vnímate v environmentálnej výchove? Alebo je aj iný postoj -  otázka hodnôt -ktorý/ktorú by mala environmentálna výchova uprednostňovať?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Samozrejme environmentálna výchova by mala pokrývať celú škálu aspektov, ktoré sa týkajú životného prostredia. To sa môže týkať samotnej ochrany lesov, vôbec toho prírodného prostredia. Na druhej strane treba zdôrazňovať viac aj také tie globálne témy, ktoré sa týkajú práce so zdrojmi, s vodou, problematiku potravín, prístupu k potravinám, pretože aj cez environmentálnu výchovu samozrejme my sa môžeme dotýkať iných tém – to sú témy chudoby v častiach sveta alebo témy dotyku s inými kultúrami.

ĎalEKOhľad: Hovorí sa často – v súvislosti s hlavnými cieľmi environmentálnej výchovy – o výchove k skromnosti, o potrebe znižovania spotreby, šetrenia prírodnými zdrojmi. Na druhej strane žijeme v spoločnosti, ktorá je zameraná skôr na opačný trend – na ekonomický rozvoj, na neustále a cieľavedomé zvyšovanie spotreby. Vnímate to tiež ako rozpor?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Samozrejme, že dá sa to formulovať takto, že máme určitý základný rozpor v rámci našej spoločnosti. Na jednej strane sa snažíme o vysoký hospodársky rast, na druhej strane ako spoločnosť samozrejme dlhodobo neprežijeme, pokiaľ sa nebudeme starať jednoducho o zdroje a o svoje prostredie, ale je dôležité práve preto, aby sme deťom vštepovali taký komplexný pohľad na naše prostredie a potom aby sme následne v rámci demokratickej diskusie si povedali, čo sú naše priority, do akej miery vieme zľadiť naše priority z hľadiska dosahovania nejakého materiálneho komfortu s tým, že musíme aj chrániť prostredie, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom vyrastáme.

Práve preto je dôležité, aby sme podporovali jednoducho projekty, či už sú to jednodňové alebo týždenné, alebo nejaké potom vzdelávacie aktivity v rámci prierezových tém, ako sú napríklad Enviroprojekt, Deň Zeme, Svetový deň zdravia, Ekostopa, Zelená škola a podobne. Myslím si, že tá podpora tu je a do budúcna budeme v tejto podpore pokračovať.

ĎalEKOhľad: Spomenuli Ste Enviroprojekt – je nádej, že bude táto grantová schéma MŠ pokračovať? Ide o osvedčený nástroj podpory praktických projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na úrovni regionálnych škôl.

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: V tomto roku máme na Enviroprojekt alokované prostriedky vo výške 50 tis. EUR. Čo sa ďalších rokov týka – ja v tejto chvíli samozrejme neviem deklarovať nejaké dlhodobé vízie z hľadiska takýchto individuálnych projektov, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že máme o to záujem.

ĎalEKOhľad: Poznáte projekt Zelená škola, jeho metodiku a aktuálny stav na Slovensku? V čom vidíte najväčší prínos Zelených škôl?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Program Zelená škola je pre školy nástrojom ako v praxi realizovať prierezové témy. MŠVVaŠ SR odporúča školám aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2015/2016 zapájať sa do programu Zelená škola a rovnako odporúča spolupracovať aj s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

ĎalEKOhľad: Pred chvíľou som si dovolil za pracovnú skupinu, zostavenú zo zástupcov všetkých odborných a kompetentných inštitúcií, pôsobiacich v Slovenskej republike (ŠPÚ, MPC, Iuventa, ŠOP, SAŽP, zástupcovia odborných mimovládnych organizácií, pedagógovia z praxe regionálneho aj vysokého školstva), predložiť Vám, pán minister, výsledok našej práce – Návrh opatrení do novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR v horizonte roku 2030. Na záver nášho rozhovoru sa Vás chcem opýtať, či a v akom časovom horizonte sa rezort školstva bude týmto predloženým materiálom zaoberať?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Uvidíme, ako sa nám v tejto chvíli podarí priamo si sadnúť s odborníkmi a identifikovať, aké sú také najväčšie priority v oblasti environmentálnej výchovy, budem sa snažiť o takéto stretnutia tento rok. V nadväznosti na takéto stretnutia menej formálneho charakteru potom určíme, ako by sme mohli formalizovať tento postup a ako by sa mohla aktualizovať stratégia environmentálenj výchovy. A cez ktoré konkrétne inštitúcie.

ĎalEKOhľad: Pán minister, prizvete nás k týmto rokovaniam?

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Určite áno.

ĎalEKOhľad: A osobitne sa spýtam na jednu z predložených priorít – vznik transparentného finančného nástroja, vďaka ktorému by mohli byť 1. vybudované a za 2. stabilne prevádzkované strediská environmentálnej výchovy v každom kraji SR. Viete si predstaviť (a ak áno, za akých predpokladov a podmienok), že by štát túto prioritu podporil? Foriem by sa dalo nájsť isto veľa, stačí pozrieť na príklady z okolitých krajín – ČR, Rakúska, Maďarska…

Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Strediská environmentálnej výchovy existovali v rezorte MŽP SR v kompetencii Slovenskej agentúry životného prostredia a boli zrušené. V súčasnosti funguje jedno SEV SAŽP Dropie.

ĎalEKOhľad: Ďakujem za rozhovor, pán minister.


Komentáre