Vyjadrenie k reakcii Štátnej školskej inšpekcii o stave environmentálnej výchovy

Vyjádření k reakci Státní školní inspekce (SŠI) na recenzi zpráv SŠI o stavu environmentální výchovy na mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Cílem recenze bylo posoudit, do jaké míry lze zprávy SŠI považovat za věrohodný odraz stavu environmentální výchovy na Slovensku a do jaké míry zprávy korektně interpretují získaná data.

Cílem zprávy na druhé straně nebylo hodnotit či kritizovat kvalitu práce SŠI. Je obdivuhodné, že se SŠI snaží problematiku EV zmapovat a získat tak data, která by bylo možné využít k její cílené podpoře.

Zmapování či dokonce vyhodnocení kvality realizace určité výchovně-vzdělávací oblasti je odborně složitý problém, který nelze provést bez důkladné znalosti diskursu daného oboru a bez aplikace metodologicky korektních výzkumných postupů. Bez adekvátního použití výzkumných metod je každá zpráva nutně málo věrohodná, protože otevírá otázky o reprezentativnosti vybraného vzorku, validitě dat, atd. Jejich součástí je také podrobný popis metodologie provedeného šetření. Bez porozumění odbornému diskursu pak nejde takový průzkum dobře nastavit, ani interpretovat získaná data.

V recenzi upozorňuji na problémy, které souvisí s interpretací získaných dat. Zpráva přináší cenná zjištění o formální rovině implementace EV na školách. Na druhé straně nelze na základě zprávy usuzovat na kvalitu EV na slovenských školách, kterou by bylo nutné vyhodnocovat jinak. Je zřejmé, že interpretace zpráv organizací, jako je SŠI může hrát velkou roli například pro formování státní výchovně-vzdělávací politiky. Považuji proto za důležité upozornit na to, co na základě hodnocených zpráv lze či naopak nelze o environmentální výchově na Slovensku tvrdit.

Pokud SŠI nemá kapacitu či oprávnění takové výzkumy dělat, mohla by zvážit spolupráci s externími partnery, tj. například univerzitními pracovišti. Jinou možností by bylo pracovat s již publikovanými výzkumnými studiemi zabývajícími se EV na Slovensku a pokusit se posoudit silné a slabé stránky EV na základě zjištění, které přináší. V případě malého počtu takových studií by pak šlo zvážit, zda ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy takový výzkum iniciovat.

Na závěr bych rád opět vyzdvihnul úsilí SŠI a vyjádřil přání, aby uvedené připomínky posloužily k dalšímu zkvalitňování zkoumání náročné pedagogické problematiky.

V Liberci, 29.12.2014
Jan Činčera


Komentáre