Závery konferencie k návrhu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v TSK

KK_EVVO_TSK_Logotermín: 4. apríla 2019
miesto konania: Trenčín, kongresová sála Úradu TSK
účastníci konferencie: 72 účastníkov, zástupcov ministerstiev, TSK, samosprávy, školstva, MVO ai.

Účastníci konferencie:

a) berú na vedomie

1.  predložený návrh Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 (KK EVVO TSK), vrátane Akčného plánu 2019-2021 (AP);

b) odporúčajú

1.  vyhodnotiť, zapracovať pripomienky z konferencie (viď príloha – záznam z konferencie) a vyhodnotiť, zapracovať pripomienky zaslané písomne do 18. apríla 2019;

2.  po pripomienkovaní návrh KK EVVO TSK prerokovať v príslušných odborných komisiách Zastupiteľstva TSK a predložiť na schválenie Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja;

3. vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvoriť v 3. štvrťroku 2019 dve pracovné miesta v koordinačnej kancelárii KK EVVO TSK (so samostatným štatútom) k začatiu plnenia úloh Akčného plánu  KK EVVO TSK na roky 2019 – 2021;

c) vyzývajú

1.  Ministerstvo životného prostredia SR začať legislatívny proces, ktorého cieľom bude zakotvenie povinnosti tvorby koncepcií EVVO na úrovni vyšších územných celkov SR (napríklad doplnením zákona  č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám, po vzore legislatívnej úpravy v Českej republike);

2.  Ministerstvo životného prostredia SR legislatívne pripraviť a vytvoriť transparentný štátny dotačný program na podporu zriadenia a prevádzky ekocentier/stredísk environmentálnej výchovy (napr. s využitím existujúcich štruktúr Envirofondu);

3.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby venovali viac pozornosti problematike environmentálnej výchovy a vzdelávania v každoročne vydávaných Pedagogicko-organizačných pokynoch, menovite:

  • problematike SDG – Ciele udržateľného rozvoja a ich implementácii do vzdelávacieho systému SR,
  • užšej spolupráci škôl s odbornými environmentálnymi inštitúciami (štátnymi, súkromnými, neziskovými),
  • podpore účasti škôl a školských zariadení v environmentálnych projektoch na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni;

4.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo životného prostredia SR, aby pripravili reprezentatívny a celoplošný pedagogický výskum, zameraný na zmapovanie súčasného stavu nastavenia a plnenia cieľov EVVO, evaluáciu používaných metód a foriem a ich účinnosti na školách, školských a osvetových zariadeniach, vrátane výskumu miery environmentálneho povedomia občanov SR;

d) vítajú

1.  aktivity rezortu životného prostredia v príprave celoslovenského systému akreditácie a certifikácie poskytovateľov EVVO služieb;

e) oceňujú

1. ochotu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Zelenej župy realizovať KK EVVO do r. 2030.

 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Vízia systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2030

Zápis s pracovného stretnutia NP ÚSV ROS

 

V Trenčíne 4. 4. 2019
Mgr. Richard Medal
odborný garant konferencie


Komentáre