O nás

Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Špirála je mimovládna, nezisková organizácia založená ako záujmové združenie právnických osôb. Vznikla v júni 2001.

Podmienkou členstva je poskytovanie environmentálnych výučbových programov a projektov v rozsahu minimálne 100 hodín ročne. Programy musia spĺňať Kritériá environmentálneho výučbového programu schváleného Správnou radou.

Aktuálni členovia Špirály.

Od roku 2004 je Špirála asociovaným a od roku 2010 riadnym členom Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE). Od roku 2004 Špirála úspešne realizuje program Eco-Schools so slovenským názvom Zelená škola.

Od roku 2009 je spustený program Young Reporters for the Environment, Mladí reportéri pre životné prostredie.

V rokoch 2013 – 2014 realizuje Špirála projekt “Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – kroky vpred“.

Poslanie a ciele Špirály

Špirála – sieť environmentálne-výchovných organizácií v svojej činnosti

  1. zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, k partnerským organizáciám, nadáciám, sponzorom a darcom
  2. podporuje vzájomnú výmenu skúseností svojich členov v oblasti environmentálnej výchovy
  3. zabezpečuje šírenie aktuálnych informácii medzi svojimi členmi ako aj poskytovanie informácií širokej verejnosti
  4. dbá na kvalitu vzdelávacích programov svojich členov a napomáha skvalitňovaniu ich činnosti.
  5. implementuje vzdelávacie programy FEE na Slovensku a garantuje ich medzinárodný štandard

K naplneniu vyššie uvedených cieľov Špirála najmä:

  1. zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a v oblasti manažmentu mimovládnych neziskových organizácií,
  2. usporiadava vzdelávacie podujatia, semináre a exkurzie,
  3. zabezpečuje propagačné akcie, propagáciu členov, zverejňuje informácie prostredníctvom neperiodických aj periodických publikácií,
  4. spracováva a realizuje projekty na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,aktívne sa podieľa na príprave príslušných legislatívnych noriem, súvisiacich s predmetom činnosti združenia.

Stanovy Špirály