Pozvánka do EWOBOX-u

Slovenská agentúra životného prostredia prevádzkuje portál environmentálnej výchovy a vzdelávania EWOBOX.

Je to portál, ktorého poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.

Komu je ewobox určený?

Čerpať a prispievať do „boxu“môže ktokoľvek. Dalo by sa povedať, že cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia SR. Životné prostredie a environmentálna výchova (EV) nepoznajú hranice. Ani vekové, ani rodové, ba ani rezortné.

Prioritné skupiny, ktoré môžu z EWOBOXu najviac profitovať sú:

 • učitelia a koordinátori EV v školách
 • odborní a riadiaci pracovníci EV v štátnych a mimovládnych organizáciách
 • študenti a pedagógovia vysokých škôl, výskumníci

Čo je obsahom portálu?  

Portál je členený do dvoch línií.

1. Oblasti záujmu:

 • Témy (príroda, odpad, energia, doprava, problémy životného prostredia, trendy a inovácie, životný štýl),
 • Aktivity, ktoré možno široko definovať ako formy environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (napr. jednodňové alebo pobytové programy, aplikácie, súťaže a hry, projekty, akreditované vzdelávanie, semináre, školenia, výstavy, kampane a iné),
 • Cieľové skupiny (od predškolákov po študentov vysokých škôl, pedagógov, odbornej i laickej verejnosti až po seniorov),
 • ŠVP (Štátny vzdelávací program zahŕňajúci oblasti ako jazyk a komunikáciu, matematiku a prácu s informáciami, umenie a kultúru, zdravie a pohyb a iné),
 • Vzdelávacie okruhy (výchova pre udržateľný rozvoj, výchova k ochrane prírody, globálne vzdelávanie, lesná pedagogika, spotrebiteľská a klimatická výchova),
 • Metódy a formy (zážitové formy, didaktické hry, učenie vonku, citizen science)
 • Organizácie a školy (všetky stupne škôl, samosprávy, firmy, neziskové organizácie a živnostníci).

2. Druhá línia obsahuje: články, udalosti, zdroje a inšpirácie, výzvy a ponuka EVVO.

Ewobox umožňuje komunikáciu na niekoľkých úrovniach. Čím podrobnejšie užívateľ vyplní svoj profil, tým viac funkcií portálu môže využívať.

 • Návštevník: je ním ktokoľvek, kto si prehliada stránky EWOBOXu.
 • Začiatočník: rýchlou registráciou na www.ewobox.sk prostredníctvom mena, e-mailovej adresy alebo konte na FB si môže následne nastaviť oblasti svojho záujmu a zasielanie vybraných informácií priamo do e-mailovej schránky, má možnosť komentovať články a Stále však ide o pasívneho užívateľa.
 • Skúsený: uvedením ďalších informácií o sebe má možnosť aktívne tvoriť obsah portálu – pridávať články, udalosti, výzvy a zdroje informácií.
 • Profesionál: je spojený s konkrétnou školou či organizáciou. Môže využívať všetky nástroja aktívneho používateľa a tvoriť profil organizácie, prezentovať jej aktivity atď.

www.ewobox.sk


Komentáre