ŠPIRÁLA odporúča školám do šk. r. 2021/2022

Členské organizácie siete environmentálnych aktivít Špirála vypracovali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nižšie uvedený text, ktorý navrhujeme zaradiť do každoročne vydávaného Sprievodcu školským rokom 2021/2022 (v predchádzajúcich rokoch bol tento materiál rezortu školstva vydávaný pod názvom POP – pedagogicko organizačné pokyny pre daný školský rok).

Odporúčané priority vychádzajú z požiadaviek Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030, ktorá si dáva za cieľ skvalitniť environmentálnu výchovu vo formálnom vzdelávaní:

 1. V prípade, že škola nemá zavedený samostatný vyučovací predmet zameraný na environmentálnu výchovu, uplatňovať pri začleňovaní environmentálnych tém do obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov systémovejší prístup a to využívaním blokového alebo projektového vyučovania a medzipredmetových vzťahov.
 2. S cieľom podnietenia záujmu žiakov o environmentálne témy a trvalej zmeny ich hodnotovej orientácie smerom k udržateľnému spôsobu života využívať aktivizujúce a zážitkové vyučovacie metódy zamerané na prepájanie teórie s praktickými problémami (napr. bádateľsky orientované vzdelávanie, aktivity zapájajúce kritické myslenie, charakterové resp. hodnotové vzdelávanie, osobnú skúsenosť, aktívnu participáciu a environmentálny aktivizmus žiakov zameraný na dialóg bez potreby využívať nátlakové akcie).
 3. Pri výučbe environmentálnych tém využívať outdoorovú edukáciu (napr. na školskom dvore, prípadne inom blízkom prírodnom prostredí) a ak to situácia dovoľuje vhodne začleňovať do vyučovacieho procesu aj ekovýlety, exkurzie, besedy či brigády.
 4. Za účelom skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok pre realizáciu praktickej environmentálnej výchovy využívať metodickú a informačnú podporu priamo riadených organizácií MŽP SR, Iuventy a neziskových organizácií pôsobiacich v tejto oblasti, pričom sa školám odporúča zapájať sa aj do projektov, programov a súťaží s environmentálnym zameraním.
 5. Obdobným spôsobom implementovať aj témy globálneho vzdelávania, vrátane tém týkajúcich sa klimatickej zmeny.

Metodické zdroje:

 1. Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy environmentálna výchova do ŠkVP: https://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/zakladna-sola/prierezove-temy/
  https://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/prierezove-temy/

 2. Metodické modely plnenia niektorých cieľov environmentálnej výchovy https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/environmentalna-vychova-metodicke-modely.html

 3. Vzdelávací štandard voliteľného predmetu environmentálna výchova je zverejnený na https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/volitelne-predmety/environmentalna-vychova/

Informačné zdroje a podporné materiály:

 1. Neziskové organizácie implementujú na Slovensku viaceré medzinárodné programy, ako napríklad Nadácie pre environmentálnu výchovu na www.fee.global: EcoSchools/Zelená škola www.zelenaskola.sk a Mladí reportéri pre životné prostredie www.mladireporteri.sk, s aktuálnou novinkou http://www.mladireporteri.sk/manual-21-ucime-pre-21-storocie. Do pozornosti odporúčame aj medzinárodný projekt GLOBE zameraný na bádateľsky orientované vzdelávanie www.globeslovakia.sk

 2. Environmentálny časopis Stromáčik pre deti v materských školách a mladší školský vek vydáva občianske združenie Strom života https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik

 3. Environmentálnu výchovu, ktorá využíva metódu CLIL a outdoorovú edukáciu nájdete na stránkach DAPHNE www.daphne.sk/inspiracie, Stromu života https://stromzivota.sk/verejne-projekty, SOSNA https://sosna.sk/idesadolesa a CEEV Živica https://huravon.sk/

 4. Využívanie školských záhrad je rozpracované v projektoch CEEV Živica https://zahradaktorauci.sk/, CEA Trenčín www.prirodnazahrada.eu a občianskeho združenia SOSNA https://sosna.sk/content/klimatick-z-hrady-pon

 5. V oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju a globálneho vzdelávania je možné využiť materiály, ktoré vytvorilo konzorcium organizácií Človek v ohrození, CEEV Živica a PDCS https://globalnevzdelavanie.sk/. Na stránke https://greenfoundation.eu/aktivity/roots-shoots/ je k dispozícii aj medzinárodný celoročný vzdelávací projekt nadácie Green Foundation s názvom Roots & Shoots Slovakia. Materiály o environmentálnej spravodlivosti a migrácii z globálneho pohľadu nájdete aj na stránke medzinárodného projektu http://edu-kit.sameworld.eu/?lang=sk

 6.  Odporúčame sledovať aj webové stránky rezortných organizácii MŽP SR: Všeobecný informačný servis pre EVVO, administrovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia https://www.ewobox.sk/clanky, ďalej stránky Štátnej ochrany prírody SR http://www.sopsr.sk/, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši http://www.smopaj.sk/sk/environmentalne-programy, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici https://www.muzeumbs.sk/ a Národnej ZOO https://zoobojnice.sk/zooskola/

 7. Metodické inšpirácie vypracované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici sú zverejnené  na metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu: https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/environmentalna-vychova-ziakov-predmete-eticka-vychova.html

 8. Materiály týkajúce sa Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a participáciu mladých ľudí, ktoré realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú dostupné na webových stránkach www.iuventa.sk a https://www.pracasmladezou.sk/

Komentáre