Kritériá environmentálneho výučbového programu (EVP)

 1. Environmentálny výučbový program (EVP) využíva predovšetkým interaktívne a aktivizujúce metódy, ktoré u žiakov a študentov rozvíjajú environmentálne myslenie, nekonzumný životný štýl a zodpovednosť za stav životného prostredia.
  EVP minimalizuje tzv. frontálnu výučbu /prednáška, výklad/.EVP využíva prvky globálneho, projektového a problémového vyučovania. EVP obsahuje chemické pokusy rovnako ako aj dramatickú výchovu.
   
 2. EVP obsahuje vždy aktuálne a odborne-objektívne informácie s dôrazom na myšlienky trvalo udržateľného života.
  EVP sa snaží poskytnúť žiakom a študentom čo najširšie spektrum informácii o danom probléme a vedie dieťa k tomu, aby si utvorilo vlastný názor na danú problematiku.
   
 3. EVP sa snaží využívať originálne učebné pomôcky.
  Pod originálnymi učebnými pomôckami je možné chápať napr. ukážky alternatívnych zdrojov energie, prírodniny, simulačné hry…
   
 4. Obsah EVP vychádza, dopĺňa a rozširuje učebné osnovy jednotlivých stupňov škôl.
   
 5. Pri EVP je kladený dôraz na výchovu k slobodnému, tvorivému a kritickému mysleniu.