DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, pracovisko Ekocentrum DAPHNE

titulok

titulok

Riadny člen Špirály

Používaná skratka: DAPHNE
Zriaďovateľ/právna forma: Občianske združenie
Rok vzniku: 1993

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Menkynová
Funkcia v organizácii: koordinátorka EV a lektorka

Adresa: Podunajská 24, 821 06 Bratislava, Slovakia
Okres: Bratislava IV Kraj: BA

Telefón: +421 2-45524019
Mobil: 0944 362 771
Fax: +421 2-45524019
E-mail: menkynova@daphne.sk
Skype: jankamenka2

Webwww.daphne.sk,

Poslanie organizácie

DAPHNE je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je zachovanie biologickej diverzity a obnovenie harmónie medzi človekom a prírodou. Našim cieľom je nielen vzdelávať o potrebe ochrany vzácnych území a druhov, ale pomôcť pochopiť význam ochrany a preniesť tieto myšlienky do nášho každodenného života.

Aktuálna činnosť DAPHNE

  • Ochrana, obnova a manažment chránených území, najmä nelesných ekosystémov (ubúdajúce mokrade, ohrozené rašeliniská, slaniská či piesky).
  • Zvyšovanie povedomia najmä v oblasti ekologického manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov.
  • Environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, študentov, pedagógov a verejnosti najmä v regióne Bratislavy a B. Štiavnice.
  • V Banskej Štiavnici aktuálne rozbiehame vďaka projektu Živá učebnica jedinečný spôsob príbehového vzdelávania prebiehajúci pobytovou formou.
  • Tvorba materiálov, realizácia metodických a zážitkových seminárov, či tvorivých dielní.
  • Odbornú aj laickú verejnosť sa snažíme osloviť prostredníctvom dobrovoľníckych brigád, náučných chodníkov, publikácií a informačných brožúr, ktoré približujú chránené územia z rôznych kútov Slovenska.