Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – kroky vpred

Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republikeProjekt Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – kroky vpred reaguje na zistené nedostatky systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR a na avizovanú ďalšiu decimáciu slovenského ekopedagogického systému po jeho takmer 20-ročnej existencii.

Navrhuje participatívne vypracovanie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030 v partnerskej spolupráci odborných inštitúcií z rôznych sektorov a rezortov a za aktívnej účasti zosieťovaných pedagógov z praxe regionálneho školstva, s ambíciou prijatia navrhnutej Koncepcie kompetentnými rezortmi, ideálne aj vládou SR. A s ambíciou, aby sa nová Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania stala široko a dlhodobo akceptovaným nástrojom na realizáciu praktických krokov k efektívnejšej environmentálnej výchove a vzdelávaniu, s cieľom environmentálne vzdelanejších, zručnejších a uvedomelejších občanov SR.

Koncepcia EVV sa pre Špirálu stane jej rozvojovou stratégiou.

Stiahnuť “Analýza stavu systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a návrh Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR do roku 2030″ (pdf)

English

The “Concept of Environmental Education in the Slovak Republic – steps forward” by professional environmental and educational organizations, united in a common network/platform Spiral.

The project responds to the deficiencies of environmental education in the Slovak Republic and the Slovak announced further decimation and stagnation of ecopedagogical system after almost 20 years of existence. It proposes a new concept of participatory development of environmental education in the Slovak Republic to 2030, in partnership with professional institutions from different sectors and departments and the active participation of educators networked practice of regional education.

320x100b