Mladí reportéri podávajú správy o ochrane životného prostredia

Mladí reportéri Od 1. januára 2010  Špirála realizuje projekt s partnerskou organizáciou Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V.  v Nemecku.

Projekt zabezpečuje niektoré aktivity programu Mladí reportéri pre životné prostredie, t.j. medzinárodného programu nadácie FEE, do ktorého sa za 16 rokov zapojilo viac ako 13-tisíc študentov z 22 krajín sveta.  V školskom roku 2009/2010 sa do programu  prvý raz pridali aj slovenskí stredoškoláci. Vo svojich regiónoch skúmali rôzne environmentálne problémy, navrhovali riešenia a svojich zisteniach informovali verejnosť.

Partneri:

Slovenský syndikát novinárov (SSN) - je nezávislá stavovská a odborová organizácia, ktorá je členom Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) so sídlom v Bruseli. Združuje asi 2500 novinárov pracujúcich v rôznych médiách na Slovensku. SSN je profesionálnou záštitou programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Poskytuje odborné konzultácie koordinačnému tímu, vydáva študentské novinárske preukazy a má svojho zástupcu aj v národnej porote súťaže Mladých reportérov YRE Awards.

Logo_UfU-1Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU) je nezávislým občianskym združením a zároveň vedeckým inštitútom. Venuje sa environmentálnemu vzdelávaniu, environmentálnemu právu, podpore občianskej participácie i publikačnej činnosti. V Nemecku má vyše dvadsaťročnú tradíciu, približne 250 členov a donorov, spolupracuje s vládnymi inštitúciami aj  samosprávnymi celkami.

Logo_DBUJedným z ich najznámejších projektov je program 50/50, kedy zriaďovateľ škole vráti polovicu nákladov ušetrených za energie. Na výskumných meraniach a hľadaní riešení sa pritom podieľajú študenti už od 1. stupňa.

Projekt podporuje nadácia
Deutsche Bundesstiftung Umwelt,  DBU.

Hľadáme partnerov pre program a spolufinancovanie. Kontaktujte, prosím, kanceláriu programu mladireporteri@changenet.sk.

Aktivity projektu

 • Počas pilotného ročníka 2009/10 sa do programu Mladí reportéri pre životné prostredie na Slovensku zapojilo 13 stredných škôl z celej krajiny. Znamená to takmer stovku študentov a minimálne 16 učiteľov rôznych špecializácií. Program bol nielen mimoškolskou aktivitou, ale stal sa súčasťou výučby mediálnej výchovy či dokonca chémie.
 • Študenti vo svojich regiónoch skúmali rôzne témy – od nelegálnych skládok, cez smrekové monokultúry až po alternatívnu dopravu. Vážnosti a zodpovednosti im pritom pridal elévsky novinársky preukaz , ktorý vydala kancelária programu v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov. Niektorí účastníci svoje výstupy publikovali v regionálnych médiách, iní v školských časopisoch.
 • Šesť zo škôl sa zapojilo do súťaže Mladých reportérov YRE Awards.  Porota pozostávala z odborného garanta (Š. Szabó, o.z. SOSNA), profesionálneho fotografa (P. Smejkal), zástupcu SSN (V. Ješko), Fakulty masmédií BVŠP (M. Kasarda) a o.z. CEA (K. Medalová). Porota vybrala 2 texty a 5 fotografií, ktoré postúpili do medzinárodnej súťaže: dva tímy boli ocenené aj medzinárodnou porotou.
 • V apríli 2010 bola spustená oficiálna webová stránka programu  www.mladireporteri.sk, ktora sa stala priestorom nielen pre publikovanie aktuálnych informácií a slovenských metodík programu, ale aj študentských článkov a fotografií.
 • Pilotný ročník ukončili štyri regionálne informačné stretnutia pre zapojené aj nové školya projektové stretnutie slovenského koordinačného tímu s partnerskou organizáciou UfU v Berlíne.

Školský rok 2010/11

 • K 1. septembru 2010 je do programu Mladí reportéri pre životné prostredie na Slovensku zaregistrovaných 14 stredných a jedna základná škola.
 • V súčasnosti koordinačný tím testuje interaktívnu časť webovej stránky a pripravuje workshop pre zapojených študentov a ich učiteľov vo Vzdelávacom centre Zaježová. Prečítajte si harmonogram školského roku 2010/11 a zapojte sa!

Spoločné aktivity bilaterálneho projektu

 • výmena skúseností

V júni 2010 navštívil slovenský koordinačný tím partnerskú organizáciu UfU v Berlíne.  Koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie Zuzana Límová, asistentka Danka Palkechová, dobrovoľníčka Katarína Hulinová a Eva Štroffeková absolvovali prednášky o public relations, environmentálnom práve, workshop organizácie WWF o klimatických zmenách a mnohé ďalšie. Predmetom stretnutia bol aj plán bilaterálneho školského projektu o šetrení energií. Podrobnosti o projektovom stretnutí v Nemecku si môžete prečítať tu.

V decembri 2010 je plánovaná návšteva kolegov z UfU na Slovensku.

 • bilaterálny školský projekt

Spoločný školský projekt nemeckých a slovenských študentov, realizovaný v školskom roku 2010/11, je zameraný na šetrenie energií. Metodiky vychádzajú z praktických skúseností programu Zelená škola na Slovensku a programu 50/50 v Nemecku. Mladí reportéri preskúmajú spotrebu energií na ich školách, výsledky porovnajú a navrhnú riešenia. Komunikovať budú prostredníctvom troch organizovaných skype konferencií vedených nemeckým a slovenským koordinátorom; dorozumievacím jazykom je angličtina. Spoločný výstup (článok, fotoreportáž, grafy) bude použitý v rámci národnej a medzinárodnej siete Mladých reportérov a použiteľný aj pre programy Zelená škola (Eco-Schools) a 50/50. Školský projekt je plánovaný od októbra 2010 do apríla 2011 pre 2 tímy z oboch krajín.

 • filmový dokument o šetrení energií

Na príprave dokumentu o programe šetrenia energií na nemeckých strených školách pod názvom 50/50 sa budú podieľať nemeckí mladí reportéri. Po otitulkovaní bude film distribuovaný aj na slovenských školách, predbežný termín je apríl / máj 2011.

 • časopis Ďalekohľad

Špecializované číslo časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu Ďalekohľad bude obsahovať tvorbu študentov z oboch krajín. Jeho vydanie je plánované v druhej polovici školského roku 2010/11.

Bližšie informácie poskytne koordinačný tím programu Mladí reportéri pre životné prostredie na Slovensku.