Vytvorenie siete environmentálne-výchovných organizácií na Slovensku

Názov projektu: Vytvorenie siete environmentálne-výchovných organizácií na Slovensku
Trvanie projektu: 1. 1. 2002 – 31. 10. 2002
Finančná podpora: NPOA

Stručný popis projektu

Ciele projektu

  • rozšírenie a zefektívnenie spolupráce medzi environmentálne – výchovnými MVO
  • zapojenie MVO do prípravy a tvorby a pripomienkovaní relevantných dokumentov štátnej správy
  • zrýchlenie a skvalitnenie výmeny informácií medzi MVO a orgánmi štátnej správy a samosprávy, až do úrovne jednotlivých školských zariadení /Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo školstva, Slovenská agentúra životného prostredia…/
  • návrh zabezpečenia financovania environmentálne – výchovných organizácií z prostriedkov štátu
  • zabezpečenie monitoringu a vyhodnocovania environmentálne – výchovných aktivít MVO ako aj štátnych subjektov
  • podnietenie odbornej verejnej diskusie o cieľoch a obsahu environmentálnej výchovy a vzdelávania
  • zabezpečenie spoločnej koordinovanej prezentácie environmentálnych výučbových programov, ktoré ponúkajú MVO
  • informovanie o kvalite a smerovaní environmentálnej výchovy na Slovensku a vo svete

Dosiahnuté výsledky

SEVO Špirála sa podarilo zrealizovať a naštartovať viacero významných aktivít v rámci projektu:

 • rozvinúť spoluprácu a koordinovanie aktivít medzi MVO
 • zastúpenie v Ústrednej rade pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie – ÚREVV
 • členstvo v riadiacom výbore štátneho Centra environmentálnej výchovy Varín, kde máme možnosť kontrolovať a ovplyvňovať vynakladanie štátnych financií
 • členstvo v komisii “Zelené projekty”, z ktorých sa rozdeľujú finančné zdroje MŽP SR určené pre mimovládne organizácie
 • presadanie vytvorenia “Grantovej podpory pre environmentálne-výchovné organizácie” do oficiálnych odporúčaní ÚREVV
 • vytvorenie pracovnej skupiny “Školská a mimoškolská environmentálna výchova”, v ktorej sú zástupcovia MŽP SR, SAŽP, ŠOP SR a SEVO Špirála
 • ponuka na uzavretie rámcovej dohody o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania s MŽP SR
 • vydanie celoslovenského adresára environmentálne-výchovných organizácií
 • vytvorenej internetovej stránky o environmentálnej výchove
 • realizácia celoslovenského Veľtrhu environmentálnych-výučbových programov
 • spolupráca s českou partnerskou organizáciou Sdružení středisk ekologické výchovy Pavučina