Ďalekohľad 28

Ďalekohľad č.28Milí čitatelia, priaznivci environmentálneho vzdelávania,

prinášame Vám ďalšie číslo časopisu ĎalEKOhľad, ktoré bude takmer výlučne monotematické. Nosnou témou je VODA. Pokúsime sa vás pre túto nenahraditeľnú tekutinu nadchnúť a „naplniť“ pohár informácií, nápadov a inšpirácií, ktorý pre vás bude zásobárňou pri vašej každodennej práci s deťmi.

Priblížime vám nové metodické materiály zamerané na tému „voda“, ktoré boli nedávno vydané pre pedagógov základných a stredných škôl a sú celoslovensky distribuované. Okrem teoretického základu obsahujú aj veľké množstvo námetov na rôzne „vodné aktivity“ a hry. Ukážky vybraných aktivít nájdete na str. 13. Zaspomíname na kapitána Juraja Kemku a „Vodnú akadémiu“, interaktívnu celoslovenskú súťaž, ktorá prebehla v minulom školskom roku pre 2. stupeň základných škôl. V rámci súťaže realizovali vybrané školské tímy malé „vodné projekty“, ktorých ukážky nájdete vo farebnej prílohe.

O bohatých slovenských geotermálnych prameňoch a ich využití sme sa pozhovárali s odborníčkou z Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Možno sa po prečítaní článku niektoré z nich rozhodnete svojimi žiakmi aj navštíviť. Vyberieme sa poodhaliť zaujímavosti interaktívneho softvéru „Tajomstvo vody“ a spoločne sa ponoríme do III. dielu existenciálnej ekovýchovy. Rada by som upozornila na príspevky, v rámci námetov a inšpirácií, ktoré sú okienkom tvorivosti a poskytnú vám návod, ako si vlastnoručne zhotoviť model povodia, či školskú prírodnú záhradu. Nebude chýbať spotrebiteľské okienko, kde vám poradíme, ako v domácnosti, či v záhrade rozumne a najmä šetrne narábať s vodou.

Vydanie čísla podporila Európska Komisia a Ministerstvo životného prostredia SR v rámci projektu „Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode“, ktorý implementuje Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s DAPHNE Inštitútom aplikovanej ekológie a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Projektové aktivity sa v tomto roku končia a my si veľmi želáme, aby ste si vytvorené materiály obľúbili a ich námety a inšpirácie vám dlho slúžili vo vašej praxi. Bolo by to pre nás tým najväčším ocenením.

Helena Čárska,
projektová manažérka DAPHNB, carska@daphne.sk


Komentáre