Skoč do života!

Skoč do života!Skoč do života (v originále Mind the Gap) je inovatívny projekt, ktorý školu približuje ku každodennému životu. Jeho cieľom je rozvíjať zručnosti a postoje pre udržateľnú budúcnosť a prepojiť školské vzdelávanie s potrebami miestnych komunít. Je určený deťom vo veku 10-14 rokov.

Na stránke www.migaproject.eu nájdete 23 otestovaných online učebných aktivít, s voľne reprodukovateľnými pracovnými listami. Aktivity vychádzajú z každodenných životných situácií v piatich oblastiach:

  • Jedlo a pitie
  • Doprava
  • Dom a bývanie
  • Spoločnosť a vzťahy
  • Spotreba

Žiaci rozvíjajú zručnosti práce s internetom, skúmajú miestne problémy, hľadajú a spracovávajú informácie, rozvíjajú kompetencie v oblasti udržateľného spôsobu života – a UČIA SA PRE ŽIVOT!

Aktivity sú interaktívne, tvorivé a postavené na tímovej spolupráci žiakov.

Informácie o tom, ako sú jednotlivé aktivity koncipované a ako ich použiť v škole, nájdete na stránke projektu Mind the Gap. Na požiadanie Vám môžeme zaslať manuál pre učiteľov v elektronickej podobe. K dispozícii sú aj letáky so základnou informáciou o aktivitách projektu „Skoč do života“, radi Vám ich zašleme pre kolegov alebo vedenie školy.

A aké sú prvé ohlasy na online učebné aktivity (v anglickom jazyku označované ako web quest) z partnerskej školy projektu – Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici? Výborné:-) „Tá stránka je perfektná, veľmi sa nám ten projekt Skoč… páči. …Koľko sa vždy musím chystať, hľadať materiál, napr. o dobrovoľníctve a tu je to krásne spracované, aj s videom. Super. Bude toho aj viac? (námetov, aktivít)…Tešíme sa.“ Takto spontánne na prvú vyskúšanú aktivitu formou E-mailu reagovala riaditeľka školy Janka Kramárová.

Aktivity „Skoč do života“ sú typickým príkladom výučby naprieč učebnými osnovami. Keďže vychádzajú z reálneho života, obsahujú prvky rôznych predmetov, napr. Geografia, Biológia, Etická výchova, Anglický jazyk… a ponúkajú príležitosť posunúť sa od úzko definovaných učebných cieľov k výchove environmentálnej, mediálnej, spotrebiteľskej a k udržateľnému životu.

Tak neváhaj a skoč:-)

Kontakt:
Centrum environmentálnych aktivít, www.cea.sk
Mierové námestie 29
911 01 Trenčín
032 6400 400
E-mail: cea@changenet.sk

 

O projekte Skoč do života

Webová stránka s aktivitami „Skoč do života“ vznikla ako výsledok spolupráce 9 partnerov so zástupcami z UK, Holandska, Bulharska, Maďarska a Slovenska v rámci projektu „Mind the Gap“. Cieľom projektu bolo vytvoriť aktivity, ktoré pomáhajú odstrániť priepasť medzi tým, čo sa učí v škole a tým, čo človek potrebuje vedieť pre bežný život, ako aj predstaviť alternatívy pre udržateľný život (ekodomy, miestne a bio potraviny, verejná doprava, dobrovoľníctvo…).

Aktivity “Skoč do života” boli vytvorené partnerskými organizáciami projektu. Ich obsah nemusí nutne odrážať postoje Európskej únie alebo jej členských štátov.

 


Komentáre